Türkiye Çelikte Re'sen Korunma Önlemi Soruşturması Başlattı 27/04/2018

Türkiye Çelikte Re

 

ABD ve AB'den sonra, Türkiye de gerektiğinde uygulamaya aktarmak üzere, çelik ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlattı. 

 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda yer alan tablodaki ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde re’sen korunma önlemi soruşturması açılmasına ve soruşturma sürecinde önlem uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun tespit edilmesi halinde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin söz konusu önlemden muaf tutulması hususunun değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir. Karar, 27 Nisan 2018 tarih ve 30404 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’de (TEBLİĞ NO: 2018/3) yayımlanmıştır.

 

Soruşturmanın 9 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

 

Soruşturma Kapsamındaki Ürünler:

  • Yassı Mamuller - Alaşımsız (GTİP 7208, 7209, 7210, 7211, 7212)
  • Yassı Mamuller - Alaşımlı (GTİP 7225, 7226)
  • Yassı Mamuller - Paslanmaz (7219, 7220)
  • Çubuklar, Teller Profiller (7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7227, 7228)
  • Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri (7302)
  • Boru ve İçi Boş Profiller (7303, 7304, 7305, 7306)

 


Toplam Çelik İthalatının % 67'si Soruşturma Kapsamına Alındı

 

SteelData verilerine göre, Ülkemiz 2017 yılında soruşturma kapsamına giren ürünlerde toplam 7.77 milyar dolar tutarında 10.9 milyon ton çelik ithalatı gerçekleştirdi. Sözkonusu miktar toplam çelik ithalat miktarının % 67'sini, değerinin ise % 63'ünü oluşturdu. 

 

SteelData verilerine göre, soruşturma kapsamında yer alan 2017 yılında ithalatı yapılan 10.9 milyon tonluk ürünün % 83 oranındaki kısmına tekebül eden 9 milyon tonu yassı  ürünlerden, % 12 oranındaki kısmına tekabül eden 1.3 milyon tonu ise uzun ürünlerden oluştu.  9 milyon tonluk soruşturma kapsamındaki yassı ürün ithalatının 6.7 milyon tonluk kısmına tekabül eden % 75'lik bölümü alaşımsız yassı mamullerden oluştu.  SteelData'ya göre, soruşturma kapsamındaki ürünlerden en fazla ithalatı yapılan ürün 4.67 milyon ton ile sıcak haddelenmiş saclar oldu ve tek başına 2017 yılında soruşturma kapsamıdnaki toplam çelik ithalatının % 43'ünü oluşturdu. 

 

 

Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılan Ürünlerde Türkiye’nin İthalatı

 

2016

2017

Değişim %

Kaynak: SteelData

Miktar (ton)

Değer (’000 US$)

Miktar (ton)

Değer (’000 US$)

Miktar

Değer

7208

4.106.893

1.552.978

4.672.906

2.395.750

13,8

54,3

7209

778.620

354.293

924.518

539.824

18,7

52,4

7210

1.179.827

740.702

991.006

738.681

-16,0

-0,3

7211

69.660

50.631

74.298

64.050

6,7

26,5

7212

82.103

57.984

73.759

61.730

-10,2

6,5

Alaşımsız Yassı Mamul

6.217.103

2.756.588

6.736.487

3.800.035

8,4

37,9

7225

1.883.513

1.186.026

1.615.555

1.199.770

-14,2

1,2

7226

34.091

37.497

38.263

43.263

12,2

15,4

Alaşımlı Çelikten Yassı Mamul

1.917.604

1.223.523

1.653.818

1.243.033

-13,8

1,6

7219

475.605

770.545

559.686

1.040.624

17,7

35,1

7220

55.380

99.209

67.315

129.340

21,6

30,4

Paslanma Çelikten Yassı Mamul

530.985

869.754

627.001

1.169.964

18,1

34,5

YASSI MAMUL TOPLAM

8.665.692

4.849.865

9.017.306

6.213.032

4,1

28,1

7213

369.579

178.427

451.453

260.897

22,2

46,2

7214

66.524

33.466

113.122

62.833

70,0

87,8

7215

30.529

30.248

37.544

38.398

23,0

26,9

7216

505.075

251.841

316.489

178.180

-37,3

-29,2

7217

51.743

58.744

52.393

64.702

1,3

10,1

Alaşımsız Uzun Mamul

1.023.450

552.726

971.001

605.010

-5,1

9,5

7227

284.262

128.155

159.906

98.946

-43,7

-22,8

7228

231.702

192.971

181.769

188.789

-21,6

-2,2

Alaşımlı Uzun Mamul

515.964

321.126

341.675

287.735

-33,8

-10,4

7302

57.053

53.630

66.074

54.681

15,8

2,0

Demiryolu Malzemesi

57.053

53.630

66.074

54.681

15,8

2,0

7303

34.800

24.551

23.340

16.092

-32,9

-34,5

7304

252.059

255.287

275.754

290.593

9,4

13,8

7305

112.324

125.030

91.556

80.446

-18,5

-35,7

7306

109.590

192.710

115.905

220.077

5,8

14,2

Boru ve İçi Boş Profiller

508.773

597.578

506.555

607.208

-0,4

1,6

TOPLAM

10.770.932

6.374.925

10.902.611

7.767.666

1,2

21,8

Kaynak: SteelData

 

 

27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında re’sen korunma önlemi soruşturması açılması ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünlerin kapsamı, soruşturma sürecinde toplanacak bilgiler doğrultusunda değişebilir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, Ek-1’de yer alan tablodaki ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde re’sen korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına ve soruşturma sürecinde önlem uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun tespit edilmesi halinde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin söz konusu önlemden muaf tutulması hususunun değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 92 93

Faks: +90 312 212 87 65

e-ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

e-posta: korunma@ekonomi.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ekonomi Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 5 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan soruşturma sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Ara inceleme raporu

MADDE 6 – (1) Soruşturma sürecinde ilgili taraflarca sunulan bilgi, belge ve görüşler ve Genel Müdürlükçe yapılacak araştırma temelinde bir ara inceleme raporu hazırlanır.

(2) Ara inceleme raporu, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan soruşturma sayfasında yayımlanır.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.