Çin’de, Orta ve Uzun Vadede Hurdada Arz Fazlalığı Beklenmiyor 31/12/2016

Çin’de, Orta ve Uzun Vadede Hurdada Arz Fazlalığı Beklenmiyor

Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü’nden Li Xinchuang, 2013 yılında Çin’in çelik tüketiminin % 62’sinin uzun ürünlerden, % 29’unun yassı ürünlerden ve % 9’unun boru ürünlerinden oluştuğunu, toplam tüketimin % 56’sını inşaat sektörünün % 19.4’ünü makine sektörünün, % 6.8’ini ise enerji sektörünün gerçekleştirdiğini vurguladı.

2011 yılından sonraki dönemde, Çin çelik endüstrisinin kapasite kullanım oranının, güvenli seviyenin de altında % 70-75 aralığında seyrettiğini, diğer sanayi kolları ile karşılaştırıldığında kârlılığın oldukça düşük seviyelerde bulunduğunu, yıllık 200 milyon ton seviyesinde bulunan Çin çelik endüstrisindeki kapasite fazlalığının, toplamda 700 milyar dolar yatırıma sahip ve 400.000 kişinin istihdam edildiği ABD ile Japonya çelik sektörlerinin kapasitelerinin toplamına eşit olduğunu belirten Xinchuang, Çin çelik endüstrisindeki kapasite fazlalığının Avrupa, ABD ve Japonya’dan farklı bir karakteristiğe sahip olduğunu,

  • Çin’de endüstrileşme ve kentleşme halen devam ederken, sözkonusu 3 bölgede bu sürecin tamamlandığını,
  • Çin’de yüksek miktarda kapasite fazlalığı bulunurken, sözkonusu 3 bölgede kapasite fazlalığının çok düşük seviyelerde bulunduğunu,
  • Çin çelik endüstrisinde konsantrasyon oranı düşük iken, diğer 3 bölgede çok daha yüksek seviyelerde olduğunu

vurguladı.

Çin’in endüstrileşme sürecinin orta safhasının sonlarında bulunduğunu, bu nedenle kişi başına çelik tüketiminin dünya geneline göre oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten Xinchuang, enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevresel kaygılar nedeniyle, önümüzdeki dönemde gelişme alanının sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Önümüzdeki yıllarda, Çin’de büyük hurda arz fazlalıklarının oluşup oluşmayacağı sorusuna cevap aranan bölümde ise Xinchuang, 2013 yılında Çin piyasasındaki hurda arzının 92.5 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, sözkonusu miktarın 40 milyon ton (% 43) civarındaki kısmının çelik üretimi esnasında ortaya çıkan hurdaların oluşturduğunu, 48 milyon ton (% 52) civarındaki hurdanın da piyasadan toplandığını ve 4.5 milyon tonluk hurdanın da ithalat yolu ile tedarik edildiğini söyledi.

Çin’in ham çelik üretimindeki artışa paralel olarak, hurda tüketiminin de artış eğilimi gösterdiğini, üretilen 1 ton çelikte kullanılan ortalama hurda miktarı, Çin’de halen sınırlı hurda arzının bulunduğunu ve hurdanın rekabet gücünün pik demirden daha zayıf olduğunu ortaya koyduğunu belirten Xinchuang, “2001 yılından bu yana Çin’de 1 ton çelik üretiminde kullanılan ortalama hurda miktarı kademeli bir şekilde düşüş göstererek, 2001 yılındaki 226 kg seviyesinden 2013 yılında 111 kg seviyesine geriledi. Ağırlıklı hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerin değerlerine bakıldığında benzer durum orada da gözleniyor. 2001 yılında 821 kg olan Çin’de yerleşik elektrik ark ocaklı tesislerin 1 ton çelik üretiminde kullandığı hurda miktarı, 2013 yılında 543 kg seviyesine geriledi” dedi.

2013 yılında, Çin’in toplam ham çelik üretiminin % 9 civarındaki kısmına tekabül eden 70 milyon tonluk bölümünün elektrik ark ocaklı tesislerde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini, 1993 yılında % 23.2 seviyesinde bulunan elektrik ark ocaklı tesislerin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payının, 2013 yılında % 9 seviyelerine kadar gerilemiş olduğunu vurgulayan Xinchuang, son yıllarda EAO’ların dünya ham çelik üretimi içerisindeki payının % 29 seviyelerinde seyrettiğini, Çin hariç tutulduğunda, EAO’ların dünya ham çelik üretimi içerisindeki payının % 47 seviyesine kadar çıktığını, yıllık 40 milyon tonun üzerinde toplam ham çelik üretimi gerçekleştiren ülkeler arasında, yalnızca ABD ve Hindistan’da EAO’ların payının % 60’ın üzerinde olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki dönemde, Çin’in çelik endüstrisinde EAO’ların payının diğer bölgelerdekinden daha hızlı bir şekilde artış göstererek, % 20-40 aralığına yükseleceğini, Amerika, Avrupa ve Japonya’da, EAO’ların toplam üretim içerisindeki paylarının %10’lardan % 30’lara yükselmesinin 25-30 yıllık bir süre aldığını, Çin’in ham çelik üretim miktarının artış eğilimini sürdürmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda hurda arzında artış gözleneceğini ve bu durumun Çin’in hurdada yeterliliğini arttıracağını belirten Xinchuang, çevre, enerji kaynakları, arazi gibi dış koşulların da EAO’lu çelik üretimini desteklediğine, EAO’ların Çin’in ham çelik üretimi içerisindeki payının, ilk etapta % 20 ve ikinci aşamada da % 40-50 seviyelerine yükseleceğine, bu nedenlerden dolayı uzunca bir süre boyunca Çin’de ciddi bir hurda arz fazlalığı oluşmasının imkân dahilinde görülmediğine dikkat çekti.